Algemene voorwaarden

Afdeling 1. Algemeen

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van“Vonk Agency v.o.f.” hierna te noemen: “Vonk Agency”, op alle door Vonk Agency gesloten overeenkomsten en op alle door Vonk Agency verrichte werkzaamheden, handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden worden krachtens de wet hieraan verbonden eisen aan de opdrachtgever ter hand gesteld en worden geacht bij opdrachtgever bekend te zijn.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Vonk Agency aanvullende voor-waarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q.de aard van de werkzaamheden. Deze aanvul- lende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.3 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de opdrachtgever, ongeacht of de voorwaarden van de opdrachtgever in strijd zijn met of afwijkend van de voorwaarden van Vonk Agency. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen Vonk Agency en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

Afdeling 2. Definities

2.1 Opdrachtgever | De partij die ofwel als natuurlijk persoon niet handelend inde uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel als rechtspersoon wel handelend in de uitoefening van beroep of bed- rijf, een overeenkomst aangaat met Vonk Agency.

2.2 Bedenktijd | De termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.


2.3 Herroepingsrecht | De mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand).

2.4 Partijen | Vonk Agency en opdrachtgever tezamen.

Afdeling 3. Identiteit van Vonk Agency

Vonk Agency Eenmanszaak
Telefoonnummer: 06 37 15 14 30
E-mail: joost@vonkagency.nl
KvK-nummer: 82469377 - BTW-nummer: NL003684892B54

Afdeling 4. Toepasselijkheid

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vonk Agency en op elke tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Vonk Agency en opdrachtgever.


4.2 Voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschik-baar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeen-komst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Vonk Agency zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4.3 Indien de overeenkomst of de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voor-waarden door Vonk Agency langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdracht-gever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de over-eenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door Vonk Agency worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronischeweg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten- voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan Vonk Agency zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.


4.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.4.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


4.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voor- waarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


4.8 Elektronische communicatie tussen partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.


4.9 Vonk Agency is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Vonk Agency zal opdrachtgever in kennisstellen van een dergelijke wijziging. Indien opdrachtgever meent dat de nieuwe algemene voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij Vonk Agency hier omtrent binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennisstelling schriftelijk berichten, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de nieuwe algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Afdeling 5. Het aanbod

15.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of ondervoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2 Het aanbod is vrijblijvend. Vonk Agency is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.


5.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Vonk Agency gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vonk Agency niet.


5.4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod vormen een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


5.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de recht- en en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs exclusief belastingen;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke han-delingen daar- voor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Vonk Agency de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor hetgebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
• de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeen-komst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst her- stellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeen-komst kan worden gesloten;

Afdeling 6. De overeenkomst

6.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van eenbestelling, e-mail, telefonisch of anderszins bij Vonk Agency.


6.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vonk Agency onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Vonk Agency is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.


6.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vonk Agency passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Vonk Agency daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


6.4 Vonk Agency kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogtestellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn vooreen verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vonk Agency op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de over-eenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


6.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschorten de voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


6.6 Vonk Agency heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


6.7 Vonk Agency brengt ter uitvoering van alle overeenkomsten reis-kosten in rekening. Deze kosten bedragen € 0,20 [zegge: twintig cent]per kilometer en worden zowel over de kilometers van Vonk Agency naar de plaats van de opdracht als over de kilometers van de opdracht naar Vonk Agency berekend. Deze reiskosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Afdeling 7. Wijziging van de opdracht

7.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de overeen-komst wordt uitgebreid en/of gewijzigd, om welke re- den dan ook.Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Vonk Agency dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

7.2 Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van opdrachtgever en/of onjuiste onvolledige informatiever-strekking door of vanwege opdrachtgever, door of vanwege Vonk Agency extra werkzaamheden moeten worden verricht (meer- werk),zullen deze werkzaamheden op nacalculatie basis aan de hand van de opdat moment gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekeningworden gebracht.

7.3 Vonk Agency is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande)schriftelijke toestemming van opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer be- dragen dan10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Indien de kosten voor meerwerk meer dan 10% bedragen, zal Vonk Agency opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in overleg de te nemen maatregelen bespreken.

Afdeling 8. Offertes

8.1 De prijsvermeldingen van Vonk Agency gelden niet als offerte.


8.2 Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders is aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever van een geldige offerte en/of aanbieding van Vonk Agency.

8.3 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.Offertes en andere aan- biedingen van Vonk Agency zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van eenaanbod tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij door Vonk Agency anders is aangegeven.

8.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Vonk Agency verstrekte gegevens waarop Vonk Agency haar aanbieding dan wel offertes baseert. Blijken die gegevens niet (geheel) juist dan wel niet volledig te zijn, dan behoudt Vonk Agency zich het recht voor de aanbieding dan wel de offerte te wijzigen.

Afdeling 9. Herroepingsrecht

9.1 Vanaf het moment dat Vonk Agency de door de klant gedane bestelling bevestigt, vervalt het herroepingsrecht van de opdrachtgever.Vanaf dit moment geldt een aankoop verplichting voor de opdrachtgever.

Afdeling 10. Intellectueel eigendom en geheimhouding

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Vonk Agency ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van (een onderdeel van) de opdracht, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerden/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Vonk Agency. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanVonk Agency van voornoemde stukken gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.


10.2 Tevens geldt ten opzichte van alle informatie, (telefonische)gesprekken en andere uitwisselingen die in het kader van de tussenpartijen gesloten overeenkomst worden verricht, een geheimhoudingsplicht tussen partijen. Indien Vonk Agency schade oploopt wegens het schenden van deze geheimhoudingsplicht zijdens opdrachtgever, wordt opdrachtgever hiervoor aansprakelijk gehouden.

Afdeling 11. De prijs

11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2 In afwijking van het vorige lid kan Vonk Agency producten of dien-sten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de opdrachtgever geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders wordt aangegeven.


11.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Vonk Agency niet verplicht het product of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Afdeling 12. Conformiteit en garantie

12.1 Vonk Agency staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


12.2 Omdat de door Vonk Agency geleverde producten en diensten maatwerk bevatten, is op deze producten diensten geen vaste garantie te bieden.


12.3 Vonk Agency geeft advies aan de opdrachtgever met betrekking tot de geschiktheid van de producten en/of diensten. Vonk Agency is te nimmer verantwoordelijk indien de opdrachtgever tegen advies vanVonk Agency in producten aanschaft.

Afdeling 13. Hosting abonnement

13.1 Naast de werkzaamheden, diensten en producten waartoe partijeneen koopovereenkomst sluiten conform deze algemene voorwaarden, biedt Vonk Agency tevens abonnementen voor web- site hosting aan.De werkzaamheden die Vonk Agency op basis van dergelijke abonnementen zal verrichten bestaan uit: [...] Ten behoeve van deze dienst zijnde bepalingen in afdeling 13 van deze algemene voorwaarden van aanvullende toepassing.

13.2 Contracten aangaande abonnementen voor website hosten worden in beginsel voor een contractduur van één jaar gesloten, tenzij tussenpartijen schriftelijk en nadrukkelijk anders wordt bepaald. Na het verstrijken van de loopduur zal het contract stilzwijgend met een periode van één jaar worden verlengd, indien niet door een der partijen wordt opgezegd. De opstartkosten van een abonnement bedragen per abonnement een bedrag ad [€...] [zegge: ... euro]. Indien na opzegging of ontbinding opnieuw een overeenkomst voor een abonnement wordt gesloten, dienen deze op- startkosten opnieuw te worden betaald dooropdrachtgever.

13.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming vaneen opzeggingstermijn van 3 maanden.


13.4 De afspraken omtrent de door Vonk Agency maandelijks te verricht-en werkzaamheden worden vastgelegd in het “Projectvoorstel”. In ditProjectvoorstel bevat afspraken omtrent producten, prijzen en de planning. Onder andere op grond van dit voorstel wordt conform de rest van deze Afdeling, een prijs tussen partijen afgesproken. Extra werkzaam-heden die buiten dit voorstel vallen, worden extra door Vonk Agency aan opdrachtgever gefactureerd. Deze kosten worden berekend aan de hand van het vaste uurtarief dat door Vonk Agency wordt gehanteerd.

13.5 Tijdens het sluiten van de overeenkomst maakt Vonk Agency eeninschatting van de te ver- richten maandelijkse werkzaamheden, onderandere gebaseerd op het projectvoorstel uit artikel 13.4. Op grond vandeze inschatting wordt een prijs met opdrachtgever afgesproken. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat Vonk Agency meer werkzaamhedendient te verricht- en dan verwacht, dient zij de prijs hierop aan te kunnen passenderhalve de prijs te verhogen. Een dergelijke prijswijziging zal 3 maanden voorde wijziging door Vonk Agency aan opdrachtgever schriftelijk worden aangekon-digd.

13.6 Alvorens Vonk Agency werkzaamheden conform het abonnement verricht,ontvangt zij een aanbetaling van opdrachtgever. De hoogte van deze aanbetal-ing en de datum waarop deze door Vonk Agency ontvangen dient te zijn wordenvoorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk door partijenovereengekomen. Indien de aanbetaling niet op de overeengekomen datum doorVonk Agency ontvangen is, behoudt Vonk Agency zich het recht van opschort-ing en retentie voor, als ook het recht om de website en/of producten offline tehouden dan wel halen. Indien door niet tijdige betaling zijdens opdrachtgeververtraging ontstaat, is Vonk Agency niet aansprakelijk voor de eventuele schadedie hier uit volgt.

13.7 De maandelijkse abonnementskosten zullen maandelijks door Vonk Agencymiddels autom- atische incasso’s worden afgeschreven van de rekening vanopdrachtgever. Opdrachtgever verleent hiertoe onder andere door het instem-men met deze algemene voorwaarden in. Daarnaast dient een- maal schriftelijketoestemming of een iDeal transactie ondertekening door opdrachtgever aanVonk Agency te worden verstrekt.

13.8 De maandelijkse abonnementskosten dienen maandelijks uiterlijk op de eerste kalenderdag van de maand op de rekening van Vonk Agency te zijn bijgeschreven, of wel middels een automatische incasso zoals voornoemd in artikel 13.6 dan wel middels een overschrijving door opdracht- gever. Dit betreft een fatale termijn. De vordering is reeds direct opeisbaar en opdrachtgever raakt derhalve direct in verzuim indien betaling niet op de eerste van de maand door Vonk Agency wordt ontvangen zonder dat opdrachtgever hiertoe in gebreke gesteld dient te worden. Vonk Agency behoudt zich het recht voor de vordering uit handen te geven aan een incassobureau indien opdrachtgever nalaat voortijdige betaling zorg te dragen. Opdrachtgever is in deze situatie alle buiten-gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Daarnaast brengt Vonk Agency 15% van de abonnementskosten administratiekosten in rekening met een minimumvan € 80,00 [zegge: tachtig euro] indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald.

13.9 Indien opdrachtgever verzuimt voor tijdige betaling zorg te dragen is Vonk Agency gerechtigd het abonnement per direct te ontbinden. Vonk Agency zal in dit geval een beëindigingsvergoeding in rekening brengen bij opdrachtgever. Deze beëindigingsvergoeding is gelijk aan de abonnementskosten, berekend over de maanden die het contract oorspronkelijk nog zou voortduren indien de overeenkomst niet zou worden ontbonden. Daarnaast houdt Vonk Agency opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten en eventuele schade die voortvloeien uit deze vroegtijdige beëindig- ing.

13.10 Indien tijdens de hosting complicaties ontstaan zoals crash en downtime, verlies van data, hacks of andere vormen van schade, zal Vonk Agency zich uiterst inspannen deze te herstellen. Het gaat hier echter om een inspanningsverbintenis. Vonk Agency is voor dergelijke schade dan wel complicaties nimmer aansprakelijk.

Afdeling 14. Ontbinding

14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of indien eenvan de navolgende artikelen van toepassing zijn, kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder terzake schadeplichtig te worden, wanneer:

- het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
- de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;

- de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
- Vonk Agency gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

14.2 Indien zich het geval voordoet als hiervoor omschreven zal de vordering op de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.


14.3 Vonk Agency behoudt zich het recht op ontbinding van de overeen-komst wegens wanbetaling.

Afdeling 15. Levering en uitvoering

15.1 Vonk Agency zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van opdrachten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Vonk Agency zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen Vonk Agency en opdrachtgever te sluiten overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij Vonk Agency uitdrukkelijk, schriftelijk en zonder dubbelzinnigheden anders verklaard.

15.2 Partijen bepalen in de overeen-komst de leveringstermijnen en -data alsmede de plaats en wijze waarop de diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en de medewerking van opdrachtgever. Genoemde leveringstermijnen gelden als indicatieve termijnen, niet als fatale termijnen. In het geval van eenoverschrijding van een (leverings-)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.15.3 In geval van ontbinding conform deze algemene voorwaarden zalVonk Agency het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug-betalen.

15.4 Vonk Agency draagt geen zorg voor privacy van derden. Opdracht-gever zal zelf zorg dragen voor het verkrijgen van toestemming van derden indien zij op de fragmenten/beelden van de diensten/producten van Vonk Agency te zien zijn.

15.5 Vonk Agency is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren dan wel derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

Afdeling 16. Betaling

16.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan door de opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling door Vonk Agency. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is opdrachtgever aan Vonk Agency een rente ad 2% per maand– met een minimumbedrag ad € 50,00 [zegge: vijftig euro] per maand –over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van eenmaand voor een volle maand worden gerekend. Indien opdrachtgever verzuimd voor tijdige betaling zorg te dragen, stuurt Vonk Agency na 21een herinnering waarmee opdrachtgever schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarna opdrachtgever in verzuim raakt. Indien na deze herin-nering betaling uitblijft, be- houdt Vonk Agency zich het recht voor om na 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Voor alle kosten die hieruit voortvloeien, houdt Vonk Agency opdrachtgever aansprakelijk.

16.2 Vonk Agency is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten ter stond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

16.3 Indien een factuur niet tijdig door opdrachtgever wordt voldaan isVonk Agency bevoegd
de opdracht te annuleren dan wel de werkzaamheden (tijdelijk) testaken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. Deze bevoegdheid komt Vonk Agency ook toe ten aanzien van andere opdrachten indien Vonk Agency ook andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft.

16.4 De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Vonk Agency te melden.16.5 In geval van wanbetaling van opdrachtgever heeft Vonk Agency behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te bren-gen.

16.6 Indien Vonk Agency zich wegens niet tijdige betaling dooropdrachtgever genoodzaakt ziet de vordering ter incassering uit handen te geven raakt opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Tevens brengt Vonk Agency administratiekosten ad 15%met een minimum van € 80,00 [zegge: tachtig euro] in rekening.

Afdeling 17. Overmacht

17.1 Situaties waarin Vonk Agency zijn verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kostenkan nakomen wegens onvoorziene omstandigheden, zullen als situaties van overmacht dienen te worden aangemerkt. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede verstaan:

• mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
• een dag van nationale rouw;
• contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
• werkstaking;
• natuurrampen;
• ziekte van de werknemers van Vonk Agency
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoend door een derde, van wieVonk Agency
voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Vonk Agency.


17.2 Met inachtneming van de artikelen uit de algemene voorwaarden isVonk Agency in geval van overmacht gerechtigd:
- hetzij de overeenkomst met opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder datVonk Agency hierdoor jegens opdrachtgever schadeplichtig wordt.
- In overleg met opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hier-door sprake is van meerwerk zijn de bepalingen betreffende meerwerk uit deze voorwaarden van toepassing.

Afdeling 18. Aansprakelijkheid

18.1 Vonk Agency kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Vonk Agency.
18.2 Indien en voor zover op Vonk Agency enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Vonk Agency uit hoofde van de overeenkomst op dat moment aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het terzake te factureren bedrag.
18.3 Vonk Agency is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voorverlies, diefstal en/of beschadiging van aan opdrachtgever toebehoren-de gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de overeen- komst.18.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade en/of verlies vandoor Vonk Agency of door derden – al dan niet tegen betaling – aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van Vonk Agency. Opdrachtgever vrijwaart Vonk Agency voor iedere aanspraak ter zake.

18.5 In het geval van meerwerk en/of overmacht komen alle (on)kostenvan Vonk Agency, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Vonk Agency ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Vonk Agency tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

18.6 Onverminderd de bevoegdheid van Vonk Agency om van de opdrachtgever al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle (vervolg)schade van Vonk Agency, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. Opdrachtgever vrijwaart Vonk Agency tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Afdeling 19. Klachtenregeling

19.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen dooropdrachtgever binnen 7 dagen na constateren van gebreken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vonk Agency.

19.2 Bij Vonk Agency ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vonk Agency binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

19.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


19.4 Een klacht schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op, tenzij Vonk Agency schriftelijk anders aangeeft.

19.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Vonk Agency, zalVonk Agency naar zijn keuze de geleverde diensten herstellen dan wel vergoeden in de mate die Vonk Agency redelijk acht.

Afdeling 20. Privacy

20.1 Middels het contactformulier op de website van Vonk Agency kunnen vragen gesteld of aanvragen gedaan worden. Hiervoor worden e-mailadressen, telefoonnummers en naw-gegevens opgeslagen. Vonk Agency bewaart deze informatie totdat er zeker is dat de gebruiker tevreden is met de reacties en/of lopende projecten afgerond zijn.


20.2 Vonk Agency geeft persoonsgegevens onder geen enkel beding aan andere bedrijven of instellingen, behalve indien zij daartoe wettelijk verplicht is of hiertoe schriftelijke toestemming van de eigenaar van de persoonsgegevens heeft verkregen.


20.3 Zolang Vonk Agency in bezit is van persoonsgegevens van opdrachtgever heeft opdrachtgever het recht op Vonk Agency te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De opdrachtgever erkent dat indien Vonk Agency persoonsgegevens na daartoe te zijn verzocht heeft verwijderd, bepaal-de diensten mogelijk niet langer leverbaar zijn.

20.4 Opdrachtgever beschikt over het recht op alle persoonsgegevens die door die door de opdrachtgever verstrekt zijn aan Vonk Agency ineen gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

20.5 Vonk Agency draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens.Om privacy van opdrachtgever te beschermen treft Vonk Agency de volgende maatregelen:
A. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Vonk Agency maakt gebruik van beveiligde verbinden (Secure Sockets Layer of SSL) waardoor de gegevens van opdrachtgever op de website worden afgeschermd wanneer persoons-gegevens worden ingevoerd.

B. Vonk Agency slaat zo min mogelijk persoonsgegevens van opdracht-gever op en zorgt ervoor dat in de database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten en/of voor een juiste oplevering van producten.

Afdeling 21. Geschillen

21.1 Op overeenkomsten tussen Vonk Agency en opdrachtgever waar op deze algemene voor- waarden betrekking hebben, is uitsluitend Neder-lands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

21.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Afdeling 22. Aanvullende of afwijkende bepaling

22.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.